open source web page builder

Nederlandstalige Club Peñon de Ifach Calpe

hierna te noemen NTCC

Privacy Protocol gebruik persoonsgegevens, foto en video-opnamen, gebruik en plaatsing op de website, informatie in gedrukte vorm.

A: Het maken van foto en video-opnamen.
Tijdens alle activiteiten die door de vereniging en zijn promotoren zijn/worden georganiseerd binnen of buiten de eigen accommodatie mogen foto en video-opnames gemaakt worden door leden en/of daarvoor aangestelde personen. Mogelijke situaties waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn: alle activiteiten, zoals wedstrijden, toernooien, bijeenkomsten etc.

Verenigingsactiviteiten.
Verenigingsactiviteiten zijn alle op de website en in de INFO genoemde activiteiten en eventuele activiteiten die tussendoor door de promotoren en/of het bestuur van de vereniging worden georganiseerd.

B: Bewaking privacy gebruik van opnamen.
1. Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor.

 2. Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.

3. Door een promotor of bestuurslid kan gevraagd worden filmopnamen te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties en activiteiten. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld door de promotoren en/of de aangewezen personen. Gedeelten van of de gehele opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website en of de INFO. Leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur. Het bestuur zal de juiste maatregelen nemen om te voorkomen dat het lid welke bezwaar heeft gemaakt wordt benadeelt.

C: Gebruik website
De volgende privacy regels gelden voor onze website en de (www.nederlandstaligeclubcalpe.com) en de Facebookpagina https://www.facebook.com/NederlandstaligeClubCalpe/

1. De webbeheerder van de NTCC beheert de website (www.nederlandstaligeclubcalpe.com) en de Facebookpagina
De website heeft tot doel informatie te verstrekken over onze Nederlandstalige vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, niet leden en externe contacten en belangstellenden.

2. Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij de vereniging. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.

3. Op de website (www.nederlandstaligeclubcalpe.com) worden foto’s en filmpjes geplaatst met daarbij vermeld welke activiteit dit betreft.

4. Bij de openbaarmaking van foto’s en video’s van leden en introducees, anders dan de activiteitenfoto’s, kunnen namen van de leden worden vermeld.

5. Overige gegevens van leden, zoals persoonsgegevens zoals: telefoonnummer, adres en e-mailadressen, worden niet op het vrij toegankelijke deel van de website geplaatst.

6. Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van het bestuur en promotoren die bij de vereniging betrokken zijn, zullen telefoonnummers en/of emailadressen worden vermeld. Uitgezonderd zijn ook de gegevens opgenomen in een digitale ledenbestand (naam, telefoonnummer, e-mailadres e.d.), mits de betrokkene vooraf aangeeft dit niet te willen. Leden kunnen door het verkrijgen van een digitale sleutel toegang krijgen tot de ledenlijst. Op deze lijst staan uitsluitend de gegevens vermeld die voor een onderling contact tussen de leden van belang kunnen zijn.

7. Voor de afgeschermde delen van de website gelden voornoemde privacy regels niet. De promotoren beschikken over eigen stuk van de ledenadministratie waarin zij in het belang van de vereniging en de leden wijzigingen kunnen aanbrengen en ook uitsluitend is te benaderen door het verkrijgen van een daarvoor afgegeven digitale sleutel. Uitsluitend de penningmeester, de ledenadministrator en de beheerder van de digitale bestanden kunnen beschikken over alle gegevens van de leden.

8. Leden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s en/of het gebruiken van (voor- en achter-) namen van henzelf, dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening wordt gehouden bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen. Alle leden dienen zich aanmelden via de inschrijfformulieren op de website gaan met bovenstaande akkoord voordat zij het inschrijfformulier voor aanmelding verzenden.

9. Het protocol zal op de website worden weergegeven.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 maart 2018.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De NTCC en haar webbeheerder zijn niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade (op welke wijze dan ook) die is ontstaan aangaande / betreffende de website en aanmelding als lid van onze vereniging. Bovenstaande geldt voor zowel leden met een tijdelijk- of volledig lidmaatschap.